Vergi Uçotu

Vergi uçotu kursu:


Vergi Uçotu təlimimiz vergi və sığorta ödənişlərinin uçotunu asan üsulla öyrənmək, həmçinin bu praktiki bilikləri vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsində tətbiq etmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu kursda vergi uçotunun aparılması həm nəzəri, həm də praktiki əsaslarla tədris olunur.

Kursun məqsədi nədir?

10 ildən çox müddətdə tədris etdiyimiz bu təlimdə məqsədimiz “Vergi uçotu A-dan Z-yə” prinsipinə əsaslanaraq maliyyə və idarəetmə uçotu baza biliklərinə malik şəxslərə vergi uçotunu öyrətməkdir.

Bildiyiniz kimi, Vergi Məcəlləsi kifayət qədər mürəkkəb şəkildə yazılmış qanunvericilik aktıdır, bu səbəbdən maddələrin şərhlərini anlamadan təcrübədə tətbiq etmək də çətin olur. Həmçinin, Məcəllədə vergilərin uçotu barədə də maddələr və onların şərhi kifayət qədər sadə deyil. Buna görə də, vergilərin uçotu zamanı yarana biləcək çətinliklərini aradan qaldırmaq üçün Vergi Uçotu kursları arasında məhz bu təlimimiz Sənin üçün effektiv olacaq. 


Bəs Vergi Uçotu nədir?

Vergi uçotu - vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq əməliyyatların uçotu və vergi orqanlarına təqdim olunacaq hesabat və bəyannamələrin hazırlanması üçündür.

Vergi uçotu təlimimizdə müəssisədə baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlarının vergi məqsədləri üçün uçotunun aparılmasını və bunun hesabatlarda əks etdirilməsini öyrənəcəksən. Əhatəli olaraq aşağıdakıları tədris edəcəyik:

• Vergi və sığorta ödənişlərinin mahiyyəti - vergilərin və sığorta ödəmələrinin ilkin anlayışları və təsnifatı, vergitutmanın prinsipləri, vergi ödəyicilərinin təsnifatı (vergi ödəmə rejimləri) 
• Gəlir vergisinin uçotu - mahiyyəti və növləri, muzdlu və qeyri-muzdlu işlə əlaqədar uçot və hesabat (Vergi, MDSS, İS)
• BTP-də ÖMV və Onlayn şəkildə Vahid Rüblük Bəyannamənin tərtib edilməsi - qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin təsnifatı, hüquqi və fiziki şəxslərə ödənilən icarə xərcindən tutulan gəlir vergisinin  və s. uçotu
• Sadələşdirilmiş verginin uçotu və SV bəyannaməsinin tərtib edilməsi - mahiyyəti və ödəyiciləri, vergitutma obyektləri, uçotu, bəyannaməsi və Əlavə 1-in tərtibi
• Digər bütün növ vergilərin mahiyyəti, uçotlarının aparılması və bəyannamələrinin tərtibi - ƏDV (əlavə dəyər vergisi), mənfəət vergisi, təxirə salınmış vergi, əmlak vergisi, torpaq vergisi, yol vergisi, mədən vergisi, aksiz vergisi

Vergi uçotu kursu kimlər üçün nəzərdə tutulub?

Vergi uçotu təlimi mühasiblər, auditorlar, vergi mütəxəssisləri, iqtisadçılar, müəssisə rəhbərləri, həmçinin bu sahəni öyrənmək istəyən tələbə, magistr, aspirant və dissertantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Ümumi olaraq desək, sən bu kursa qoşularaq hər bir vergi növünün müxabirələşmələrinin verilməsi, uçotunun aparılması və sonda vergi bəyannamələrinin BTP (bəyannamə tərtibetmə proqramı) üzərində tərtibini sadə formada öyrənəcəksən.

Düzgün vergi uçotunu aparmaq və hesabatları tərtib etməklə maliyyə sanksiyası və inzibati cərimələrdən uzaq olmaq istəyirsənsə, Sən də Vergi Uçotu təlimimizdən faydalan!

 

 • Kursa nələr daxildir:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Vergi və onun növlərinin mahiyyəti

 • Vergi növlərinin hesablanması və uçotunun aparılması

 • AR Vergi Məcəlləsinə uyğun şəkildə vergi, statistika və DSMF hesabatlarının tərtibi

 • BTP proqramından istifadə edərək bəyannamə paketlərinin hazırlanması

 • Ciddi hesabat blankları üzərində işləmək və sənədləşmə proseslərinin təşkil edilməsi

Kurs Proqramı
9 bölmə
17 dərs
2.1 ay
34 saat
Vergi haqqında ilkin anlayışlar və vergitutmanın prinsipləri
4 mövzu
2 saat
 • Vergi Məcəlləsində istifadə olunan bəzi iqtisadi anlayışların (terminlərin) mənaları
 • Vergilərin mahiyyəti və təsnifatı
 • Vergitutmanın prinsipləri
 • Vergi ödəyicilərinin təsnifatı (vergi ödəmə rejimləri)
Sığorta ödənişləri haqqında ilkin anlayışlar
6 mövzu
2 saat
 • Sığorta ödəmələrinin mahiyyəti və təsnifatı
 • Məcburi sosial sığortaya cəlb edilən şəxslər
 • Gəlirlərin sosial sığorta ödəmələrinə cəlb edilməsi qaydası
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta haqqının tutulmasının uçotu
 • MDSS hesablanmayan gəlir növləri
 • MDSS və sair məcburi ödənişlərin uçotu
Fiziki şəxsin gəlir vergisinin və sığorta ödənişlərinin uçotu
4 mövzu
2 saat
 • Fiziki şəxsin gəlirlərinin mahiyyəti və növləri
 • Muzdlu işlə əlaqədar əldə olunan gəlirlərə görə verginin hesablanması və uçotu
 • Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisindən azadolmalar
 • Muzdlu və qeyri-muzdlu işlə əlaqədar vahid bəyannamənin (Vergi, MDSS, İS) hazırlanması və təqdimatı
Ödəmə mənbəyindən tutulan vergilərin uçotu, BTP-də ÖMV və Onlayn şəkildə Vahid Rüblük Bəyannamənin tərtib edilməsi
8 mövzu
2 saat
 • Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin təsnifatı
 • Hüquqi və fiziki şəxslərə ödənilən icarə xərcindən tutulan gəlir vergisinin uçotu
 • Təsisçiyə (səhmdarlara) ödənilən dividenddən tutulan gəlir vergisinin uçotu
 • Rezident və qeyri-rezident şəxslərə ödənilən royaltidən tutulan gəlir vergisinin uçotu
 • Rezident və qeyri-rezident şəxslərə ödənilən xidmət haqqlarından tutulan gəlir vergisinin uçotu
 • Rezident şəxslərə ödənilən faiz xərcindən tutulan gəlir vergisi
 • Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərdən xidmətlərin alışı ilə bağlı vergilərin hesablanmasının uçotu
 • Ödəmə mənbəyindən tutulan vergilərin hesabatı
Sadələşdirilmiş verginin uçotu və SV bəyannaməsinin tərtib edilməsi
4 mövzu
2 saat
 • Sadələşdirilmiş verginin mahiyyəti və ödəyiciləri
 • Sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektləri
 • Xidmət, ticarət və istehsal müəssisələrində sadələşdirilmiş verginin uçotu
 • Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi və Əlavə 1-in tərtibi
Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) uçotu
8 mövzu
6 saat
 • Əlavə dəyər vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri
 • Əlavə dəyər vergisinin uçotu
 • Əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi qaydası
 • Avans və idxal əməliyyatları zamanı ƏDV-nin uçotu
 • K/T məhsullarının ticarəti zamanı ƏDV-nin tətbiqi və uçotu
 • Mal və xidmətlərin komisyon qaydada satışı zamanı ƏDV-nin tətbiqi
 • ƏDV-yə sıfır dərəcə ilə cəlbetmə və ƏDV-dən azad olan əməliyyatların uçotu
 • ƏDV bəyannaməsinin tərtibi və ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi prosesi
Mənfəət vergisinin uçotu
5 mövzu
4 saat
 • Mənfəət vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri
 • Mənfəət vergisinin uçotu
 • Mənfəət vergisindən azadolmalar və güzəştlər
 • Mənfəət vergisi üzrə arayış, mənfəət bəyannaməsi və ƏLAVƏ 1-in tərtib edilməsi
 • Təxirə salınmış verginin uçotu
Əmlak vergisinin uçotu
5 mövzu
2 saat
 • Əmlakın mahiyyəti və təsnifatı
 • Əmlak vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri və vergitutma obyektləri
 • Əmlak vergisindən azadolmalar və güzəştlər
 • Fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakı üzrə verginin hesablanması, ödənilməsi və uçotu qaydası
 • Əmlak vergisinin bəyannaməsi (hesabatı)
Digər vergilərin uçotu və statistika hesabatları
8 mövzu
2 saat
 • Torpaq vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Yol vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Mədən vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Aksiz vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • 4-Əmək statistika hesabatının hazırlanması və göndərilməsi
 • 1-istehsal (və ya xidmət) statistika hesabatının hazırlanması və göndərilməsi
 • İllik statistika hesabatlarının hazırlanması
 • Məşğulluq hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması
Tələblər
 • Maliyyə Uçotunu aparmağı bilmək
 • Əsas tələb müxabirələşmələrin verilməsini bilmək
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Fərid Nuriyev

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Aqil Səfərov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Fariz Alxazov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
 • Kursa nələr daxildir:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi

Tez-tez soruşulan Suallar

Təlimin müddəti neçə aydır?

Təlim müddəti 1.5 aydır.

Təlimin ödənişi nə qədərdir?

Təlimin ödənişi keçirilmə vaxtından və Təlimçidən asılı olaraq dəyişir.

Əlaqəli Kurslar

Başlanğıc səviyyə
İdarəetmə Uçotuna Giriş
Praktiki Mühasibatlıq

İdarəetmə Uçotuna Giriş

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

idarəetmə uçot mühasibatlıq hesabat
0 məzun
10 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
Praktiki Mühasibatlıq

Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

0-dan Maliyyə Uçotu, Vergi Uçotu və Rəsmiləşmə əməliyyatlarını bu təlimimiz vasitəsilə tam öyrənərək bir Mühasib kimi yetiş!

0-dan Mühasibatlıq Uçot Maliyyə Hesabatı Vergi Uçotu Vergi Bəyannaməsi Kargüzarlıq
700 məzun
33 mövzu
72 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Maliyyə Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Maliyyə Uçotu

Bir Mühasib Maliyyə uçotu kimi mühasibatlığın təməl biliklərini yaxşı bilməlidir. Bu təlimimizə qoşularaq “mühasibatlığın əlifbası”nı öyrən!

Hesablar planı Müxabirələşmə İkili yazılış Maliyyə hesabatı Maya dəyəri TTA-nın hərəkəti
1500 məzun
18 mövzu
36 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Vergi Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Vergi Uçotu

Vergi və sığorta ödənişlərinin növlərini, uçotunun aparılmasını və vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsini bu təlimimizdə öyrən!

Vergi Uçotu BTP Proqramı DSMF Əmək Haqqı Bəyannamə e-taxes.gov.az
900 məzun
9 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə
Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)
Praktiki Mühasibatlıq

Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)

Mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını bu təlimimizə qoşularaq öyrən və dəqiq rəsmiləşdirilməni həyata keçir!

Sənədləşmə Kassa Bank Təhtəlhesab şəxs Debitor və kreditorlar Əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
900 məzun
6 mövzu
12 saat
Başlanğıc səviyyə
İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)
Praktiki Mühasibatlıq

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)

Əgər ixtisasının iqtisadiyyat və mühasibatlıqla əlaqəsi yoxdursa (bu sahədə biliklərin 0-dırsa), Mühasib olmaq üçün bu təlimdən başla!

İqtisadi anlayışlar Müəssisə fəaliyyəti Ticarət İdxal-ixrac əməliyyatları Qiymətli kağızlar Pul
150 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə Ən çox satılan
Praktiki Vergi Qanunvericiliyi
Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bu sahə üzrə ekspertdən praktiki əsaslarla öyrənərək tətbiq etmək üçün bu təlimimizdən faydalan!

Vergi Qanunvericiliyi Vergi Məcəlləsi ƏDV Sosial Sığorta haqqında Qanun Vergi növləri
35 məzun
18 mövzu
36 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik