Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

Mütəxəssis Mühasib Yetişdirmə Proqramı


 

Sıfırdan başlayaraq tədris olunan bu Beynəlxalq Mühasibatlıq Kursu həm dünya, həm də milli təcrübəni özündə birləşdirərək real praktikaya əsaslanır. 

 

Tam mütəxəssis səviyyəsində mühasibat uçotu öyrənmək istəyən şəxslər tədris etdiyimiz mühasibatlıq kursları arasında məhz bu proqramdan faydalanır. Sadə izahları ilə seçilən peşəkar təlimçilərimiz tərəfindən keçirilən praktiki mühasibatlıq kursu dərslərimizdə əsas məqsədimiz mütəxəssis səviyyəsində Mühasib yetişdirməkdir.


 

Mühasibatlıq Kursları nələri əhatə edir?

- Maliyyə Uçotu (ikili yazılış, hesablar planı ilə işləmə, müxabirələşmə, uçotun qurulması və aparılması, maya dəyərinin hesablanması, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və s.);
- Vergi Uçotu (vergi və növləri, ƏDV və digər növlərin hesablanması, müxabirələşmələr, uçotun aparılması, bəyannamələrin (hesabat) hazırlanması, BTP proqramı, DSMF ayırmaları və əməkhaqqı hesablanması, e-gov portalları); 
- Rəsmi Mühasibatlıq (rəsmiləşmə əməliyyatları, qaimə və faktura tipli sənədlər, ezamiyyə və s. üzrə rəsmiləşmələr);
- 1C 8.3 (kassa və bank üzrə mədaxil və məxaric əməliyyatları, alış və satış əməliyyatları, işçilər və əmək haqqı üzrə əməliyyatları, ƏDV reqlament və ayın bağlanması əməliyyatları, 1C 8.3-də Hesabatlar və s.) hissələrini əhatə edən həm qrup, həm də fərdi mühasibat kursu olaraq tədris edilir. 

  

Mühasibatlıq Kursu kimlər üçündür?

- mühasibat uçotu, audit, maliyyə sahəsində çalışan;
- tədris edən və bu sahə ilə maraqlanan;
- həmçinin bu sahədə biliyi və təcrübəsi olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Əgər Sən də mühasibatlıq sektorunda uğurlu kadr olmaq istəyirsənsə, praktiki mühasibatlıq kursumuza qoşularaq öz məqsədinə çatmaq yolunda ilk addımını bizimlə at!

 • Mütəxəssis səviyyə
 • Kursa nələr daxildir:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Karyera Mərkəzi Seçilmiş məzunlarımızın əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlarda təcrübə və real işlə təminatı
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Uçot və hesabat sisteminin məntiqi

 • Maliyyə əməliyyatlarının ikili qeydiyyat üsulu ilə uçota alınması

 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması proseduru

 • Müəssisədə istifadə olunan yeni hesablar planının formalaşdırılması və tətbiq edilməsi

 • Vergi və onun növlərinin mahiyyəti

 • Vergi növlərinin hesablanması və uçotunun aparılması

 • AR Vergi Məcəlləsinə uyğun şəkildə vergi, statistika və DSMF hesabatlarının tərtibi, habelə BTP proqramından istifadə edərək bəyannamə paketlərinin hazırlanması

 • Ciddi hesabat blankları üzərində işləmək və sənədləşmə proseslərinin təşkil edilməsi

 • İkili qeydiyyat metodundan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatlarının uçotu

4 kursdan ibarət tam İxtisaslaşma Proqramı
 • Kurs 1: Maliyyə Uçotu
 • Kurs 2: Vergi Uçotu
 • Kurs 3: Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili
 • Kurs 4: 1C 8.3

Ardıcıl olaraq öyrənilməsi şiddətlə tövsiyyə olunur. Bu ixtisaslaşma kursunun tədris proqramı aşağıdakı kimidir.

Kurs Proqramı
3 bölmə
27 dərs
5 ay
80 saat
Müəssisənin fəaliyyəti və mühasibatlığa giriş
6 mövzu
2 saat
 • Müəssisənin mahiyyəti, strukturu və növləriMüəssisənin mahiyyəti, strukturu və növləri
 • Müəssisənin idarəetmə metodları və mühasibatlıqMüəssisənin idarəetmə metodları və mühasibatlıq
 • Mühasib kimdir? Onun məqsəd və vəzifələri nələrdir?
 • Maliyyə uçotu və idarəetmə uçotu nədir?
 • Maliyyə bərabərliyi və maliyyə hesabatlarının əsas elementləri
 • Mühasibat uçotunun əsas prinsipləri
Maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementləri
7 mövzu
2 saat
 • Maliyyə bərabərliyi və onun formalaşmasının məntiqi əsası
 • Maliyyə bərabərliyinin tərkibinə daxil olan maddələrin izahı
 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın (Balans) forması və onu təşkil edən maddələr
 • Mənfəət və ya Zərərlər haqqında hesabatın (MZHH-nin) forması və tərkib elementləri
 • Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın forması və tərkib elementləri
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (PVHHH)
 • Maliyyə hesabatlarına izahlı qeydlər
Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı qaydaları
8 mövzu
4 saat
 • Əməliyyatların mahiyyəti və təsnifatı
 • Əməliyyatların maliyyə bərabərliyinə təsiri qaydaları
 • Aktivləri artıran əməliyyatlar
 • Aktivləri azaldan əməliyyatlar
 • Aktivlərin yerdəyişməsi ilə nəticələnən əməliyyatlar
 • Passivlərin yerdəyişməsi ilə nəticələnən əməliyyatlar
 • Əməliyyatların maliyyə hesabatı formalarına təsiri
 • Hesablar planının mahiyyəti, formaları və hesabların təsnifatı
Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma prosesi
10 mövzu
8 saat
 • Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma texnikası
 • Hesablar üzərində ikili yazılış metodu ilə maliyyə hesabat formalarının hazırlanması mərhələləri
 • T - hesabda və jurnalda əməliyyatların qeydiyyatı
 • Baş kitablara qeydin aparılması
 • İlkin sınaq balansının tərtib edilməsi
 • Düzəliş qeydlərinin mahiyyəti və növləri
 • Aktiv və öhdəliklər üzrə düzəliş qeydləri
 • Müvəqqəti hesabların bağlanması və ya son qeydlər
 • Sınaq balansından maliyyə hesabatı formalarına keçid mərhələləri
 • MZHH, KDHH, MVHH-nin hazırlanması
Yoxlama imtahanı
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Ticarət əməliyyatlarının və malların uçotu, maya dəyərinin hesablanması üsulları
7 mövzu
4 saat
 • Ehtiyatların və ticarət əməliyyatlarının mahiyyəti və təsnifatı
 • Malların ilkin və xalis mümkün satış dəyəri
 • Mallarla bağlı mənfəətin hesablanması qaydası
 • Ehtiyatların (malların) uçotu metodları
 • Dövri və fasiləsiz uçot metodları ilə malların (ehtiyatların) uçotu qaydası
 • Ehtiyatların maya dəyərinin hesablanması metodları
 • FİFO, LİFO, AVCO (orta dəyər) və Spesifik identifikasiya metodları ilə maya dəyərinin hesablanması
Debitor borclarının və ümidsiz borcların uçotu
7 mövzu
2 saat
 • Debitor borclarının mahiyyəti və növləri
 • Debitor borclarının uçotu və nəzarət hesabları
 • Ümidsiz və şübhəli borclar
 • Ümidsiz borcların birbaşa silinmə metodu ilə uçotu
 • Ümidsiz borcların ehtiyat metodu ilə qiymətləndirilməsi və uçotu
 • Ümidsiz (şübhəli) borclar üzrə ehtiyatın qiymətləndirilməsi metodları
 • Ümidsiz borcların bərpa edilməsinin uçotu
Kreditor borclarının və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu
8 mövzu
2 saat
 • Öhdəliklərin mahiyyəti və növləri
 • Kreditor borclarının mahiyyəti və uçotu
 • Tikinti müqavilələri üzrə kreditor borclarının uçotu
 • İcarə müqavilələri üzrə kreditor borclarının uçotu və hesabatda əksi
 • Gələcək dövrün gəlirlərinin və avansların uçotu
 • Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin, şərti öhdəliklərin və şərti aktivlərin mahiyyəti
 • Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin tanınması və uçotu
 • Zəmanətin mahiyyəti, müəyyən edilməsi və uçotu
Torpaq, tikili və avadanlıqların (TTA-nın) uçotu və hesabatda əksi
9 mövzu
4 saat
 • Uzun müddətli aktivlərin mahiyyəti, təsnifatı
 • TTA-nın ilkin dəyərinin müəyyən edilməsi və uçotu
 • Uzunmüddətli aktivlərin amortizasiyasının uçotu
 • Amortizasiyanın hesablanması metodları
 • Uzunmüddətli aktivlərin silinməsinin, satışının və sair xaric olmasının uçotu
 • Uzunmüddətli aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsinin uçotu
 • Uzunmüddətli aktivlərin təmirinin uçotu: əsaslı və cari təmir, Vergi məcəlləsinə uyğun təmir xərclərinin uçotu qaydası
 • Vergi məcəlləsinə uyğun amortizasiyanın hesablanması metodu və dərəcələri
 • Uzunmüddətli aktivlərin hərəkəti cədvəli
Yoxlama imtahanı
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və hesabatda əksi
5 mövzu
2 saat
 • Qeyri-maddi aktivlərin mahiyyəti
 • Qudvilin mahiyyəti
 • Qudvilin hesablanması və uçotu
 • Qeyri-maddi aktivlərin (Qudvilin) qiymətdən düşməsi və uçotu
 • Tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri üzrə məsrəflər
Yoxlama imtahanı
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Valyuta məzənnələrinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi
4 mövzu
2 saat
 • Valyuta məzənnələrinin mahiyyəti və prinsiplər
 • Valyuta hesablarının növləri
 • Valyuta məzənnəsi üzrə gəlir və xərclər uçotu və hesabatda əksi
 • Spot məzənnələrin hesablanması və uçotu
İstehsal və qeyri-istehsal məsrəflərinin təsnifatı, uçotu və istehsal maya dəyərinin hesablanması
3 mövzu
2 saat
 • Xərclərin mahiyyəti və ümumi təsnifatı
 • İstehsal xərclərinin strukturu və uçotu ilə bağlı bəzi mühasibat yazılışları
 • İstehsal xərclərinin və məhsulun maya dəyərinin hesablanması düsturları
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
6 mövzu
2 saat
 • Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
 • Əməliyyat fəaliyyəti
 • Maliyyə fəaliyyəti
 • İnvestisiya fəaliyyəti
 • Hesabatın hazırlanmasının dolayı metodu
 • Hesabatın hazırlanmasının birbaşa metodu
Aralıq İmtahanı
0 mövzu
2 saat
 • Maliyyə Uçotu kursu üzrə biliklərin yoxlanılması üçün imtahan
Vergi haqqında ilkin anlayışlar və vergitutmanın prinsipləri
4 mövzu
2 saat
 • Vergi Məcəlləsində istifadə olunan bəzi iqtisadi anlayışların (terminlərin) mənaları
 • Vergilərin mahiyyəti və təsnifatı
 • Vergitutmanın prinsipləri
 • Vergi ödəyicilərinin təsnifatı (vergi ödəmə rejimləri)
Sığorta ödənişləri haqqında ilkin anlayışlar
6 mövzu
2 saat
 • Sığorta ödəmələrinin mahiyyəti və təsnifatı
 • Məcburi sosial sığortaya cəlb edilən şəxslər
 • Gəlirlərin sosial sığorta ödəmələrinə cəlb edilməsi qaydası
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta haqqının tutulmasının uçotu
 • MDSS hesablanmayan gəlir növləri
 • MDSS və sair məcburi ödənişlərin uçotu
Fiziki şəxsin gəlir vergisinin və sığorta ödənişlərinin uçotu
4 mövzu
2 saat
 • Fiziki şəxsin gəlirlərinin mahiyyəti və növləri
 • Muzdlu işlə əlaqədar əldə olunan gəlirlərə görə verginin hesablanması və uçotu
 • Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisindən azadolmalar
 • Muzdlu və qeyri-muzdlu işlə əlaqədar vahid bəyannamənin (Vergi, MDSS, İS) hazırlanması və təqdimatı
Ödəmə mənbəyindən tutulan vergilərin uçotu, BTP-də ÖMV və Onlayn şəkildə Vahid Rüblük Bəyannamənin tərtib edilməsi
8 mövzu
2 saat
 • Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin təsnifatı
 • Hüquqi və fiziki şəxslərə ödənilən icarə xərcindən tutulan gəlir vergisinin uçotu
 • Təsisçiyə (səhmdarlara) ödənilən dividenddən tutulan gəlir vergisinin uçotu
 • Rezident və qeyri-rezident şəxslərə ödənilən royaltidən tutulan gəlir vergisinin uçotu
 • Rezident və qeyri-rezident şəxslərə ödənilən xidmət haqqlarından tutulan gəlir vergisinin uçotu
 • Rezident şəxslərə ödənilən faiz xərcindən tutulan gəlir vergisi
 • Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərdən xidmətlərin alışı ilə bağlı vergilərin hesablanmasının uçotu
 • Ödəmə mənbəyindən tutulan vergilərin hesabatı
Yoxlama imtahanı
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Sadələşdirilmiş verginin uçotu və SV bəyannaməsinin tərtib edilməsi
4 mövzu
2 saat
 • Sadələşdirilmiş verginin mahiyyəti və ödəyiciləri
 • Sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektləri
 • Xidmət, ticarət və istehsal müəssisələrində sadələşdirilmiş verginin uçotu
 • Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi və Əlavə 1-in tərtibi
Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) uçotu
8 mövzu
6 saat
 • Əlavə dəyər vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri
 • Əlavə dəyər vergisinin uçotu
 • Əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi qaydası
 • Avans və idxal əməliyyatları zamanı ƏDV-nin uçotu
 • K/T məhsullarının ticarəti zamanı ƏDV-nin tətbiqi və uçotu
 • Mal və xidmətlərin komisyon qaydada satışı zamanı ƏDV-nin tətbiqi
 • ƏDV-yə sıfır dərəcə ilə cəlbetmə və ƏDV-dən azad olan əməliyyatların uçotu
 • ƏDV bəyannaməsinin tərtibi və ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi prosesi
Mənfəət vergisinin uçotu
5 mövzu
4 saat
 • Mənfəət vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri
 • Mənfəət vergisinin uçotu
 • Mənfəət vergisindən azadolmalar və güzəştlər
 • Mənfəət vergisi üzrə arayış, mənfəət bəyannaməsi və ƏLAVƏ 1-in tərtib edilməsi
 • Təxirə salınmış verginin uçotu
Əmlak vergisinin uçotu
5 mövzu
2 saat
 • Əmlakın mahiyyəti və təsnifatı
 • Əmlak vergisinin mahiyyəti, ödəyiciləri və vergitutma obyektləri
 • Əmlak vergisindən azadolmalar və güzəştlər
 • Fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakı üzrə verginin hesablanması, ödənilməsi və uçotu qaydası
 • Əmlak vergisinin bəyannaməsi (hesabatı)
Yoxlama imtahanı
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Digər vergilərin uçotu və statistika hesabatları
8 mövzu
2 saat
 • Torpaq vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Yol vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Mədən vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Aksiz vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Əmək statistika hesabatının hazırlanması və göndərilməsi
 • 1-istehsal (və ya xidmət) statistika hesabatının hazırlanması və göndərilməsi
 • İllik statistika hesabatlarının hazırlanması
 • Məşğulluq hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması
Aralıq imtahanı
0 mövzu
2 saat
 • Vergi Uçotu kursu üzrə biliklərin yoxlanılması üçün imtahan
Sənədləşmənin aparılması prinsipləri və Kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
8 mövzu
2 saat
 • Mühasibat sənədləşmələrinin aparılması prinsipləri
 • Kassa ilə bağlı anlayışlar
 • Kassa işinin təşkili
 • Kassa kitabının tərtibi və pul vəsaitlərinin saxlanması
 • Kassirin işə qəbulu və kassir ştatının məsuliyyəti
 • Kassa intizamına riayət olunmasına nəzarət
 • Kassa əməliyyatlarının uçotu
 • Kassa hesabında yaranan əskikliyin və artıqlığın müxabirləşməsi qaydası
Təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
4 mövzu
2 saat
 • Təhtəlhesab şəxslə hesablaşmaların xüsusiyyətləri
 • Təhtəlhesab şəxsə pulun verilməsi
 • Avans hesabatının tərtib edilməsi
 • Ezamiyyələrin rəsmiləşdirilməsi
Bank əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
3 mövzu
2 saat
 • Bank əməliyyatlarının xüsusiyyətləri
 • Köçürmə əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
 • Xarici valyuta əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
İşçilər və onlara ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi
5 mövzu
2 saat
 • Əmək haqqının hesablanması və ödənilməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • Xidmət haqqının hesablanması və ödənilməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • Məzuniyyətin mahiyyəti və növləri
 • Məzuniyyətin hesablanması və ödənilməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • Sosial müavinətlər və onların ödənişlərinin rəsmiləşdirilməsi
Yoxlama imtahanı
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Malların və ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
9 mövzu
2 saat
 • Malların alışının (anbara mədaxilinin) rəsmiləşdirilməsi
 • Alınmış malların geri qaytarılmasının rəsmiləşdirilməsi
 • Malların daxili yerdəyişməsinin (anbardan-anbara hərəkətinin) rəsmiləşdirilməsi
 • Malların satışının (məxaricinin) rəsmiləşdirilməsi
 • Malların saxlanca verilməsinin (konsiqnasiya edilməsinin) rəsmiləşdirilməsi
 • Malların komisyon qaydasında satışının rəsmiləşdirilməsi
 • Malların emala göndərilməsinin və emaldan qaytarılmasının rəsmiləşdirilməsi
 • Malların inventarizasiyasının aparılması və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi
 • Malların daşınması zamanı nəqliyyat işlərinin rəsmiləşdirilməsi
İstehsal əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi, TTA-nın və gömrük əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası
14 mövzu
2 saat
 • İstehsal müəssisələrində sənəd dövriyyəsi prosesi
 • Xammal-materialın alışı ilə əlaqədar sənədləşmənin tərtibi
 • Xammal-materialın istehsala buraxılışı ilə əlaqədar sənədləşmənin tərtibi
 • İstehsal olunmuş hazır məhsulun mədaxilinin rəsmiləşdirilməsi
 • Xammal-material və hazır məhsulların təsərrüfatdaxili hərəkətinin rəsmiləşdirilməsi
 • Hazır məhsulların satışının rəsmiləşdirilməsi
 • Maya dəyərinin kalkulyasiyasının rəsmiləşdirilməsi
 • İstehsal ehtiyatlarının inventarizasiyasının aparılması və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi
 • Müəssisələrdə TTA ilə bağlı sənəd dövriyyəsi
 • TTA-nın alışı və anbara mədaxili ilə əlaqədar sənədləşmənin aparılması
 • TTA-nın istismara qəbul edilməsi və onlara inventar kartoçkalarının açılması
 • TTA-nın istismardan çıxarılması və ləğv olunması
 • TTA-nın müəssisədaxili təhvil-təslimi
 • TTA-nın inventarizasiyası
Final imtahanı
0 mövzu
3 saat
 • Mütəxəssis Mühasib Yetişdirmə Proqramı kursu üzrə ümumi biliyin qiymətləndirilməsi üçün imtahan
Tələblər
 • Fundamental iqtisadi biliklərə malik olmaq
 • Sadə faiz, nisbət və tənasüb kimi riyazi biliklərin olması
 • Bir Mühasib kimi yetişmək məqsədinin olması
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Elvin Zaidov

İATM Müəllimi
B Kateqoriya

Kamran Məmmədov

Əsas Müəllim
B+ Kateqoriya

Mübarək Aydəmirov

Əsas Müəllim
B+ Kateqoriya

Fərid Nuriyev

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Aqil Səfərov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Emin Kazımov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Fariz Alxazov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
Rəylər
İlkin Lələyev Aparıcı Mühasib

Mühasibatlıq sahəsinin "əlifabasını" (Debet və Kredit), "hərflərdən sözlərin" (Müxabirləşmələr), "sözıərdən cümlələr" (Maliyyə Hesabatları) qurulmasını öyrətdiyi üçün  İATM-ə xüsusi təşəkkürlər!

Kənan Əkbərli Mühasib

Beynəlxal Mühasibatlığı dərindən praktiki şəkildə öyrənmək üçün mən deyərdim ki, çox mükəmməl bir kursdur. Uğurlar!

 • Mütəxəssis səviyyə
 • Kursa nələr daxildir:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Karyera Mərkəzi Seçilmiş məzunlarımızın əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlarda təcrübə və real işlə təminatı
Kursa başlama cədvəli
09 oktyabr
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
I və IV Səhər qrupu 10:00-12:00 Əyani Elvin Zaidov
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin
10 oktyabr
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
II və V Axşam qrupları 19:00-21:00 Əyani Fərid Nuriyev
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin
16 oktyabr
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
I və IV Gündüz qrupu 11:00-13:00 Əyani Fərid Nuriyev
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin

Tez-tez soruşulan Suallar

Hansı bölmə daxilində Karyera Mərkəzi istifadə etmək olar?

Kursu bitirdikdə tələbənin ümumi müvəfəqiyyət göstəricisi 85 baldan yüksəkdirsə, bu halda İATM tərəfindən Karyera Mərkəzi dəstəyi göstərilir. 

Təlimin müddəti neçə aydır?

Təlimin müddəti 5 aydır.

Təlimin ödənişi nə qədərdir?

Təlimin ödənişi keçirilmə vaxtından və Təlimçidən asılı olaraq dəyişir.

Əlaqəli Kurslar

Başlanğıc səviyyə
İdarəetmə Uçotuna Giriş
Praktiki Mühasibatlıq

İdarəetmə Uçotuna Giriş

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

idarəetmə uçot mühasibatlıq hesabat
0 məzun
10 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
Praktiki Mühasibatlıq

Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

0-dan Maliyyə Uçotu, Vergi Uçotu və Rəsmiləşmə əməliyyatlarını bu təlimimiz vasitəsilə tam öyrənərək bir Mühasib kimi yetiş!

0-dan Mühasibatlıq Uçot Maliyyə Hesabatı Vergi Uçotu Vergi Bəyannaməsi Kargüzarlıq
700 məzun
33 mövzu
72 saat
Başlanğıc səviyyə Ən çox satılan
Maliyyə Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Maliyyə Uçotu

Bir Mühasib Maliyyə uçotu kimi mühasibatlığın təməl biliklərini yaxşı bilməlidir. Bu təlimimizə qoşularaq “mühasibatlığın əlifbası”nı öyrən!

Hesablar planı Müxabirələşmə İkili yazılış Maliyyə hesabatı Maya dəyəri TTA-nın hərəkəti
1500 məzun
18 mövzu
36 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Vergi Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Vergi Uçotu

Vergi və sığorta ödənişlərinin növlərini, uçotunun aparılmasını və vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsini bu təlimimizdə öyrən!

Vergi Uçotu BTP Proqramı DSMF Əmək Haqqı Bəyannamə e-taxes.gov.az
900 məzun
9 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə
Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)
Praktiki Mühasibatlıq

Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)

Mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını bu təlimimizə qoşularaq öyrən və dəqiq rəsmiləşdirilməni həyata keçir!

Sənədləşmə Kassa Bank Təhtəlhesab şəxs Debitor və kreditorlar Əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
900 məzun
6 mövzu
12 saat
Başlanğıc səviyyə
İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)
Praktiki Mühasibatlıq

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)

Əgər ixtisasının iqtisadiyyat və mühasibatlıqla əlaqəsi yoxdursa (bu sahədə biliklərin 0-dırsa), Mühasib olmaq üçün bu təlimdən başla!

İqtisadi anlayışlar Müəssisə fəaliyyəti Ticarət İdxal-ixrac əməliyyatları Qiymətli kağızlar Pul
150 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə Ən çox satılan
Praktiki Vergi Qanunvericiliyi
Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bu sahə üzrə ekspertdən praktiki əsaslarla öyrənərək tətbiq etmək üçün bu təlimimizdən faydalan!

Vergi Qanunvericiliyi Vergi Məcəlləsi ƏDV Sosial Sığorta haqqında Qanun Vergi növləri
35 məzun
18 mövzu
36 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik