Beynəlxalq Mühasibat Uçotunun Əsasları

“BEYNƏLXALQ MÜHASİBAT UÇOTUNUN ƏSASLARI” kursunun

Ümumi Proqramı

 

Sıra

Mövzular

saat

 

MALİYYƏ UÇOTU VƏHESABATI

32 saat

1

Müəssisənin fəaliyyətivəmühasibatlığa giriş

2

2

Maliyyəbərabərliyindəəməliyyatların qeydiyyatıqaydaları

4

3

HesablarPlanıvəMaliyyəhesabatıformalarıilətanışlıq

2

4

Maliyyəhesabatının hazırlanmasımərhələri

4

5

Düzəliş qeydlərivəmüvəqqəti(köməkçi)hesabların bağlanması

2

6

Ticarətəməliyyatlarının vəehtiyatların uçotu

2

7

Mallarınmaya dəyərinin hesablanmasıüsulları(FİFO, LİFO, AVCO)

2

8

Debitorborclarının vəqiymətləndirilmiş öhdəliklərinuçotu

2

9

Uzunmüddətliaktivlərin(əsasfondların)uçotuvəhesabatı:

4

10

Qeyri-maddiaktivlərin vəQudvilinuçotuvəhesabatdaəksi

2

11

İstehsalməsrəflərininuçotuvəhesabatdaəksi

2

12

Valyuta məzənnələrinin uçotu vəhesabatdaəks etdirilməsi

2

13

Pul vəsaitlərinin hərəkətihaqqında hesabat

2

 

VERGİ VƏ SOSİALÖDƏNİŞLƏRİNUÇOTU VƏ HESABATI

20 saat

1

Vergivəsosialödəmələrhaqqındailkin anlayışlar. Fizikişəxsin gəlirvergisinin uçotu

2

2

Ödəməmənbəyindən tutulan vergilərinuçotu, BTP-dəMÖMVvəÖMV hesabatları-nın tərtibedilməsi

2

3

Sadələşdirilmiş vergininuçotuvəSVbəyannaməsinintərtib edilməsi

2

4

Əlavədəyərvergisinin(ƏDV)vəƏvəzləşdirilən ƏDV-nin uçotu

2

5

ƏDVbəyannaməsinin tərtibi

2

6

Əmlak, torpaq, mədən, yolvəaksiz vergisinin uçotu

2

7

Əmlak, torpaq, mədən, yolvəaksiz vergisibəyannaməsinintərtibedilməsi

2

8

Mənfəətvergisinin uçotu

2

9

MənfəətbəyannaməsivəƏLAVƏ1-in tərtibedilməsi

2

10

DSMF, Statistika və  məşğulluq hesabatlarınıntərtib edilməsi

2

 

RƏSMİ MÜHASİBATLIQ

12 saat

1

Sənədləşmənin aparılmasıvəelektoronqaiməfakturanıntərtibivəgöndərilməsi

2

2

Kassaəməliyyatlarınınrəsmiləşdirilməsi

2

3

Bankəməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi

2

4

Təhtəlhesabşəxləəməliyyatlarınrəsmiləşdirilməsi

2

5

İşçilərəödənişlərinrəsmiləşdirilməsi

2

6

Malların vəgömrükəməliyyatlarınınrəsmiləşdirilməsi

2

 

Cəmi

64 saat

 

İATM-in tədris proqramının rəhbəri:                         R.R. Fatullayev