Beynəlxalq Mühasibat Uçotunun Əsasları

“BEYNƏLXALQ MÜHASİBAT UÇOTUNUN ƏSASLARI” kursunun

Ümumi Proqramı

 

Sıra

Mövzular

saat

 

MALİYYƏ UÇOTU VƏ HESABATI

32 saat

 1.  

Müəssisənin fəaliyyəti və beynəlxalq mühasibat uçotuna giriş

2

 1.  

Maliyyə hesabatı formalarının tərkib elementlərinin izahı

2

 1.  

Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı

2

 1.  

Hesablar planı və maliyyə hesabatı formaları ilə tanışlıq

2

 1.  

Maliyyə hesabatının hazırlanması mərhələri: 

T-hesablar, ikitərəfli qeydiyyat üsulu və ilkin sınaq balansının tərtibi

2

 1.  

Maliyyə hesabatının hazırlanması mərhələləri: 

Sınaq balansdan maliyyə hesabatlarına

2

 1.  

Düzəliş qeydləri və müvəqqəti (köməkçi) hesabların bağlanması: düzəliş olunmuş və son sınaq balansı

2

 1.  

Ticarət əməliyyatlarının və ehtiyatların uçotu və hesabatda əks etdirilməsi: fasiləsiz və dövri uçot metodları 

2

 1.  

Ehtiyatların (ticarət mallarının) maya dəyərinin hesablanması üsulları: FİFO, LİFO, AVCO və Spesifik identifikasiya metodları

2

 1.  

Debitor borcların və ümidsiz borcların, kreditor borcların və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu

2

 1.  

Uzun müddətli aktivlərin (TTA-nın) uçotu: ilkin dəyər, amortizasiya və silinmələrin uçotu

2

 1.  

Uzun müddətli aktivlərin (TTA-nın) uçotu və hesabatı: vergi məcəlləsinin tətbiqi, yenidən qiymətləndirilmə və TTA-nın hərəkət cədvəli

2

 1.  

Qeyri-maddi aktivlərin və Qudvilin uçotu

2

 1.  

Valyuta məzənnələrinin uçotu

2

 1.  

İstehsal məsrəflərinin və maya dəyərinin uçotu

2

 1.  

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2

 

VERGİ SIĞORTA ÖDƏNİŞLƏRİNİN UÇOTU VƏ HESABATI

22 saat

 1.  

Vergilər və sığorta ödəmələri haqqında ilkin anlayışlar (Fəsil 1 və 2)

2

 1.  

Muzdlu işlə əlaqədar əldə olunan gəlirlərə görə tutulan gəlir vergisinin və sığorta ödənişlərinin uçotu və hesabatı (Fəsil 3)

2

 1.  

Muzdlu işə aid olmayan gəlirlərə görə tutulan ödəmə mənbəyindən vergi və sığorta ödənişlərinin uçotu və hesabatı (Fəsil 4)

2

 1.  

Sadələşdirilmiş verginin uçotu və hesabatı (Fəsil 5)

2

 1.  

Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) və Əvəzləşdirilən ƏDV-nin uçotu və hesabatı (Fəsil 6)

4

 1.  

Mənfəət (gəlir) vergisinin uçotu və hesabatı, Əlavə 1-in hazırlanma qaydası (Fəsil 7)

4

 1.  

Əmlak vergisinin uçotu və hesabatı (Fəsil 8)

2

 1.  

Digər vergilərin uçotu və hesabatı

2

 1.  

Statistika və məşğulluq hesabatlarının tərtibi və təqdim edilməsi

2

 

RƏSMİ MÜHASİBATLIQ

10 saat

 1.  

Sənədləşmənin aparılması prinsipləri.

Kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası

2

 1.  

Bank əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası

2

 1.  

Təhtəlhesabşəxlə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi qaydası

2

 1.  

İşçilər və onlara ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası

2

 1.  

Malların, İstehsal ehtiyatlarının və TTA-nın rəsmiləşdirilməsi qaydası

2

 

Cəmi

 saat

 

İATM-in tədris proqramının rəhbəri:                         R.R. Fatullayev