Beynəlxalq Mühasibat Uçotunun Əsasları

“BEYNƏLXALQ MÜHASİBAT UÇOTUNUN ƏSASLARI” kursunun

Ümumi Proqramı

 

Sıra

Mövzular

saat

 

MALİYYƏ UÇOTU

32 saat

1.       

Müəssisənin fəaliyyəti və mühasibatlığa giriş

2

2.       

Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı

2

3.       

Hesablar Planı və Maliyyə hesabatı formaları ilə tanışlıq

2

4.       

Maliyyə hesabatının hazırlanması mərhələri:

T-hesablar, ikitərəfli qeydiyyat üsulu və ilkin sınaq balansının hazırlanması

2

5.       

Maliyyə hesabatının hazırlanması mərhələləri:

Sınaq balansdan maliyyə hesabatlarına

2

6.       

Düzəliş qeydləri və düzəliş olunmuş sınaq balansının hazırlanması

2

7.       

Müvəqqəti (köməkçi) hesabların bağlanması qeydləri və son maliyyə hesabatlarının hazırlanması

2

8.       

Ticarət əməliyyatlarının və ehtiyatların uçotu və hesabatda əks etdirilməsi: fasiləsiz və dövri uçot metodları

2

9.       

Ehtiyatların (ticarət mallarının) maya dəyərinin hesablanması üsulları: FİFO, LİFO, AVCO və Spesifik identifikasiya metodları

2

10.   

Debitor borcların, ümidsiz borcların və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi

2

11   

Valyuta məzənnələrinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi

2

12.   

Uzun müddətli aktivlərin (əsas fondların) uçotu: ilkin dəyər, amortizasiya və silinmələrin uçotu

2

13   

Uzun müddətli aktivlərin (əsas fondların) uçotu və hesabatı: vergi məcəlləsinin tətbiqi, yenidən qiymətləndirilmə və hərəkət cədvəli

2

14

Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və hesabatda əksi

2

15.   

İstehsal və qeyri-istehsal məsrəflərinin təsnifatı,  uçotu və istehsal maya dəyərinin hesablanması

2

16.   

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2

 

VERGİ UÇOTU

16 saat

17.   

Vergilərin mahiyyəti və növləri – muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisinin uçotu

2

18.   

Sadələşdirilmiş və mənfəət vergisinin uçotu

2

19.   

Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) və Əvəzləşdirilən ƏDV-nin uçotu

2

20.   

Digər vergilərin uçotu

2

21.   

BTP proqraında elektron vergi hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi: sadələşdirilmiş, muzdlu və ödəmə mənbəyindən vergi bəyannamələri

2

22.   

BTP proqramında elektron vergi hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi: mənfəət və ədv bəyannamələri

2

23.   

DSMF hesabatlarının www.e-gov.az-da hazırlanması və təqdim edilməsi

2

24.   

Statistika və məşğulluq hesabatlarının tərtibi və təqdim edilməsi

2

 

RƏSMİ MÜHASİBATLIQ

8 saat